Dobrodužství na dvou kolech.
       Smluvní podmínky - moto

1)     Zájemce o nájem motocyklu musí být držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny, což musí před zahájením pronájmu doložit a jeho řidičské zkušenosti musí dostačovat k bezpečnému užívání motocyklu.

2)     K pronajmutí motocyklu jsou potřeba tyto doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz, třetí doklad totožnosti (pas, rodný list), doklad pro ověření bydliště (bankovní výpis, faktura za telefon, elektřinu, SIPO, atd.), popřípadě další doklady a informace o nájemci dle uvážení pronajímatele.

3)     Nájemce souhlasí s tím, že nesmí s motocyklem vyjet mimo území ČR. Nájemce je povinen každou nehodu nebo odcizení motocyklu hlásit Policii ČR.

4)     Při pronajmutí motocyklu se skládá vratná kauce ve výši 5.000,- Kč a tato se v případě předání nepoškozeného motocyklu pronajímateli vrací nájemci zpět v plné výši. Před předáním motocyklu do nájmu bude motocykl nafocen pro případné reklamace při vrácení nájemcem pronajímateli.

5)     Při překročení dohodnutého času vrácení, bude účtována za každou, byť jen započatou hodinu, smluvní pokuta ve výši 150 Kč. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody.

6)     Nájemce jako řidič i případný spolujezdec jsou povinni při jízdě na motocyklu používat ochranné přilby a odpovídající oblečení, nepožívat před jízdou alkoholické nápoje, či jiné omamné a psychotropní látky, maximálně věnovat pozornost řízení vozidla a dodržovat pravidla silničního provozu. V případě porušení tohoto ustanovení bere nájemce na sebe veškeré povinnosti a odpovědnost z toho vyplývající. Nájemce bere na vědomí, že pokud se uvede vlastní vinou do takového stavu, že není schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky, je povinen nahradit škodu v tomto stavu způsobenou a společně a nerozdílně s ním odpovídají ti, kteří jej do tohoto stavu úmyslně přivedli.

7)     Nájemce podpisem smlouvy a přiložených podmínek bere na vědomí a souhlasí s tím, že pronajímatel neodpovídá za jakákoliv porušení pravidel silničního provozu na komunikacích, kterými by nájemce způsobil škodu na zdraví, životu a majetku sobě či třetím osobám. Za následky vzniklé z těchto porušení odpovídá v plné výši nájemce.

8)     Nájemce je povinen informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu o potřebě oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a zanikají jeho nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci.

9)     Způsobí-li nájemce při užívání na předmětu nájmu škodu, kterou z důvodu porušení pojistných podmínek nehradí pojišťovna, je tuto škodu povinen na výzvu pronajímatele uhradit do 10 pracovních dnů. Nájemce hradí skutečnou škodu a způsobenou ztrátu na straně pronajímatele (ušlý zisk). Škoda i ztráta se hradí pronajímateli v penězích.

10)  Nájemce se zavazuje udělat vše pro to, aby nedošlo k případnému odcizení motocyklu. Parkovat v uzamčené garáži, na uzamčeném dvoře, nenechávat motocykl bez dozoru. V případě odcizení motocyklu se nájemce zavazuje uhradit částku 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) na výzvu pronajímatele do 10 pracovních dnů.

11)  Pronajímatel si vyhrazuje právo individuálně měnit podmínky pro zapůjčení motocyklu k užívání, popřípadě požadovat i jiné záruky, jako například přijetí věci movité o přibližné hodnotě ceny motocyklu do zástavy, popřípadě odmítnout předání předmětu nájmu zájemci o zapůjčení motocyklu.

12)  Nájemce nesmí bez vědomí a souhlasu pronajímatele zapůjčit motocykl třetí osobě.

 

13)  Zapůjčením motocyklu a podepsáním smlouvy obě smluvní strany (pronajímatel a nájemce) prohlašují, že si přečetly smlouvu a tyto obchodní podmínky, obsahu obou dokumentů bezezbytku porozuměly, a jejich obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují svými podpisy na smlouvě. 

Smluvní podmínky - vozík

1)     K pronajmutí přívěsného vozíku (předmět pronájmu) jsou potřeba tyto doklady: občanský průkaz, řidičský průkaz.

2)     Nájemce je povinen každou nehodu nebo odcizení předmětu pronájmu hlásit Policii ČR a pronajímateli.

3)     Při pronajmutí předmět pronájmu se skládá vratná kauce ve výši 2.000 Kč a tato se v případě předání nepoškozeného předmětu pronájmu pronajímateli vrací nájemci zpět v plné výši.

4)     Při překročení dohodnutého času vrácení bude účtována za každý započatý den částka 250 Kč.

5)     Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že pronajímatel neodpovídá za škodu způsobenou použitím předmětu pronájmu na zdraví, životu a majetku sobě či třetím osobám. Za následky vzniklé z těchto porušení odpovídá v plné výši nájemce.

6)     Způsobí-li nájemce při užívání na předmětu pronájmu škodu, hradí skutečnou škodu pronajímateli v pěnězích a to v den vrácení předmětu nájmu nájemcem pronajímateli dle smlouvy.

7)     Nájemce se zavazuje udělat vše pro to, aby nedošlo k případnému odcizení předmětu pronájmu. Parkovat v uzamčené garáži, na uzamčeném dvoře, nenechávat předmět pronájmu bez dozoru. V případě odcizení předmětu pronájmu se nájemce zavazuje uhradit částku 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na výzvu pronajímatele do 10 pracovních dnů.

8)     Nájemce nesmí bez vědomí a souhlasu pronajímatele zapůjčit předmět pronájmu třetí osobě.